بازهم محرم .....

ماه زنده شدن داغ دل مسلمانان وهمه حق طلبان عالم که درطول 14 قرن همچون خوره روح انسان رامی خورد...

ماه منسوب به امام حسین(ع) و72 یارباوفاوخاندان اسیرومظلومش....

وای ازاین مصیبت بزرگ....

راستی تابه حال به جمله"کل یوم عاشورا وکل ارض کرب وبلا"فکرکرده اید؟

یعنی اگرامروزعاشورا بود....که طبق این حدیث هست...

ماجزکدام لشکربودیم؟

لشکرامام حسین(ع) یا...

الآن کجای خط ومسیرقرارداریم؟

درحال یاری آقاهستیم یادرحال ضربه به پیکره دین و...؟

وای خیلی سخته!!!!

خدایامادلمون می خوادجزیاران باشیم پس تورابه حق شهیدان کربلاماراهم جز پیروان و یاوران ایشان قراربده!

راستی یه چیزدیگه:

"این الطالب بدم المقتول بکربلا؟"