باعرض سلام

مدتیست که درباره راهکارهای عملی ترغیب به داشتن پوشش مناسب فکروبررسی می کنم...متفکر

البته به نتایجی هم رسیده ام ولی فکرکردم که این بررسی بایدگسترده ترصورت گیرد.

به همین منظور می خواستم نظرشما عزیزان راهم دراین مورد بدانم...مژه

به نظرشما بهترین راههای عملی ترغیب به پوشش کامل ومناسب شخصیت والای بانوان ایرانی چیست؟

منتظرنظرات وراهکارهای عملی شماعزیزان هستمبغل

{راستی امشب سرزدن به بزرگترهافراموش نشود...یلدا...شب به یادآوردن دقایق ارزشمندزندگی!}