لطفاکلیک کنید

سلام دوستان ....

این روزهاکه نزدیک اربعین وایام شهادت امام حسین(ع) و72 یارمظلوم وباوفایشان است...

فکرمی کنم به یادخانواده ایشان وخانواده تمامی شهدای اسلام دیدن کلیپ بالا خالی ازلطف نباشد!

شهدا..............................................................شرمنده ایم!

 

دراین قسمت می خوام به کسانی که فیلم مختارنامه وکلا اسلام رادین خشونت معرفی می کنند یک یاداوری کوچک داشته باشم:

ابتدابایدعرض کنم فیلم مختارنامه برااساس حقیقت است ونه تاریخ من دراوردی!
اگرکمی مطالعه تاریخی مذهبی داشته باشیداین مطلب رابه خوبی درمیابید...
ضمنااین صحنه هایی جنگی که برخی می گویند خیلی وقیح ومستهجن بودندتنهانمایش تاریخ است!
درواقع جنگهای صدراسلام وکلاقدیم باشمشیرونیزه وتن به تن بوده!یعنی مثلامی فرماییدبه جای نشان دادن جنگهای مختارو...نشان بدهندمختاراراده کشتن فرمودودشمن کشته شد...خودبه خود؟

 

ودرواقع بایدعرض کنم که نشان دادن کشته شدن دشمنان اهل بیت(ع)نه تنهاباعث ناراحتی وعذاب نیست بلکه باعث خوشحالیست که حداقل گوشه ای ازظلم وستمی که به اهل بیت پیامبر(ص)شدانتقام گرفته شد!!!
این وقایع وقتی برای ائمه (ع)که بهترین وبرگزیدگان خداوندبودند..اتفاق می افتادزشت نبود!؟وقتی انتقام گرفته می شودزشت است؟؟؟؟!!!

نمی دانم آن کسانی که می گوینداسلام دین خشونت است....درهنگام آغازبه جنگ می گویندیامقابله به مثل وانتقام؟؟؟

اگرکمی به تاریخ رجوع کنیم متوجه می شویم که ائمه وپیامبر(ص)وپیروانشان هیچ گاه آغازگرجنگ نبودندودرهمه مواقع درهنگام مقابله ودفاع جنگ می کردند...یعنی خشونت ازغیرمسلمانان یادشمنان اهل بیت (ع)همیشه آغازمی شد!!!

راستی حامیان صلح جهانی چقدربرایم آشناهستند!!!
فکرکنم همان حمله کننده ها ولاشخورهای عراق..بحرین...یمن...فلسطین...سومالی...افغانستان..و100هانقطه دیگردراین کره خاکی هستندکه نه تنهابه مردم نظامی بلکه به غیرنظامیان..کودکان وزنان وسالخوردگان وبلکه به جنینهاواموال ومنابع و....رحم نکردندوبه فجیع ترین طرزممکن انهااقتل عام کردن!!!

چراچشممان رابسته ایم؟
خودمان راگول می زنیم یاالفاظ دشمن راتکرار؟
ماراچه شده!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خدایابیدارمان کن!!دراین اربعین حسینی....به حق امام حسین(ع) وقمربنی هاشم!!

خدایاماراازادامه دهندگان راه وپیروان راستینشان قراربده!

التماس دعادراین ایام جانگداز!