چهل حدیث ازپیامبراکرم(ص){لطفا به این لینک رجوع کرده واحادیث گهربارایشان راباچشم جان مطالعه فرمایید.}

بازهم آخرصفر....

وای ازاین همه مصیبت بزرگ!!!

مسلمانان به حقیقت یتیم شدند!

وای .....پدر!!!!!

"من وعلی پدران امت هستیم"پیامبررحمت(ص)

وای ازبدی امت پیامبررحمت................

"من ازشمادرمقابل رسالتم اجری نمی خواهم مگرنیکی به بستگانم!!!"پیامبراکرم(ص)وقرآن کریم

بابستگان پیامبری که همه عمروزندگیش رابرای هدایت شماگذاشته بودچه کردید؟؟؟!

هنوزجسم بی روح پیامبراکرم (ص)رابه خاک نسپرده بودندکه جریان ثقیفه اتفاق افتاد...

آن جلسه شوم که مدیون وعامل بدبختی تمام تاریخ است!!!!!!!!!!!!!!!!

کنارزدن وصی برحق پیامبراکرم وعمل نکردن به سفارش ایشان دراحادیث متعدددرموردوصایت وجانشینی امیرالمومنین(ع)و جایگزینی نالایق ترین های امت به جای بهترین آنان!

وای ازاین همه داغ......استارت وآغازبدبختی وظلم های عظیم تاریخی ازپس ازرحلت یابه روایتی شهادت پیامبراکرم (ص)زده شد!

حالافهمیدیدچرابایدازاین مصیبت خون گریه کرد؟

نمی دانم غدیر........بااین همه شاهدچرافراموش شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟