نظرشماچیه؟

اصلالیلی ومجنون واقعاتونفرانسان عاشق بودند؟

کسی تابه حال شده که معشوق واقعی مجنونرادیده باشه؟

یک نفراهل دل یک زمانی گفت که :لیلی به زبان عربی یعنی یک شبی!

همان شبی که مجنون مجنون شد!

درواقع انسانی که دریک شب عاشق معشوق حقیقی شد!

لطفاپس ازخواندن شعرنظرت رادرباره این دیدگاه به من بگو!

راستی به نظرشماکسی دراین دنیاوجودداره که انسان همه هستیش رابراش بگذاره؟

 یک شبی مجنون نمازش راشکست

بی وضودرکوچه لیلا نشست

عشق ان شب مست مستش کرده بود

فارغ ازجام الستش کرده بود

سجده ای زدبرلب درگاه او

پرزلیلاشددل پراه او

گفت یارب ازچه خوارم کرده ای؟

برصلیب عشق دارم کرده ای؟

جام لیلا رابه دستم داده ای

وندراین بازی شکستم داده ای

نیشترعشقش به جانم می زنی

دردم ازلیلاست انم می زنی

خسته ام زین عشق دل خونم مکن

من که مجنونم تومجنونم مکن!

مرداین بازیچه دیگرنیستم

این توولیلای تو...من نیستم!

...

گفت ای دیوانه لیلایت منم!

دررگ پنهان وپیدایت منم!

ساله باجورلیلا ساختی

من کنارت بودم ونشناختی!

عشق لیلا دردلت انداختم

صدقمارعشق یکجا باختم

کردمت اواره صحرانشد

گفتم عاقل میشوی امانشد

سوختم درحسرت یک یاربت !

غیرلیلابرنیامدازلبت

روزوشب اوراصداکردی ولی

دیدم امشب بامنی گفتم بلی

مطمئن بودم به من سرمی زنی

درحریم خانه ام درمیزنی

حال این لیلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بی قرارت کرده بود

مردراهش باش تا شاهت کنم

صدچولیلاکشته درراهت کنم!