نقل کرده اندکسی میخواست به سفربرود به حاتم اصم گفت مراوصیتی وسفارشی کن!گفت:

١.اگریارمیخواهی خدابس!

٢.اگرهمراه می خواهی کرام الکاتبین بس!

٣.اگرعبرت میخواهی دنیابس!

۴.اگرمونس خواهی قران بس!

۵.اگرکارخواهی عبادت بس!

۶.اگرموعظه خواهی مرگ بس!

واگراینهاتورابسنده نیست دوزخ تورابس!

"داستانهایی ازخوبان عالم"

راستی به نظرشماچه چیزهایی برای یک زندگی خوب بسه؟

باحاتم موافقیدیانه؟