فاطمیه...

فاطمیه دردایره المعارف ماشیعیان به ایام پیش وپس ازشهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س)اطلاق میشود و هرساله دوستداران وشیعیان ان بانوی گرامی دراین ایام به سوگواری وعزاداری میپردازند.

حضرت فاطمه زهرا(س)درفضایل ومناقب به حدی متعالی بودندکه لقب سرورزنان عالم راخداوندمتعال به ایشان نسبت دادوهمواره نزدرسول گرامی اسلام وذریه وشیعیانشان دارای مقام ومنزلتی بس رفیع بودند.

لقبهای ایشان درروایات وکلمات دانشمندان به بیش از١٠٠فضیلت میرسدکه به گزیده ای ازانها اشاره میکنم:

"١.انسیه حورا:انسان بهشتی{درتوضیح این مطلب بایدعرض کنم طبق روایات موثق پیامبراکرم (ص)پس ازخوردن سیبی بهشتی ازدست جبرئیل امین ومباشرت باحضرت خدیجه صاحب فرزندی مبارک به نام زهرا(س)شدند.}

٢.نوریه:موجودی ازحقیقت نورانی.

٣.کریمه:بزگوار

۴.عالمه:دانشمند             ۵.حبیبه  الله:محبوب خداوند


۶.جمیله:زیبا                                     ٧.رحیمه:بامحبت ومهربان.

٨.حانیه:دلسوزفرزندان                         ٩.صفیه:برگزیده

١٠.عابده:پرستنده                              ١١.قره عین المصطفی:نورچشم پیامبر(ص)

١٢.مکنیه فی عالم السما:دارنده جایگاه دراسمان

١٣.واسطه قلاده الوجود:حلقه اتصال زنجیره هستی.

١۴.حنانه:غمخواروبامحبت                   ١۵.زاهده:پارسا

١۶.شرف الابنا:شرافت وبزرگواری وافتخاربرای فرزندان

١٧.مجهوله القدر:قدرناشناخته              ١٨.عالیه المحل:بلندجایگاه

١٩:کعبه الامال لاهل الحاجه:کعبه ارزوهای نیازمندان.

٢٠:مشکوه نورالله:چراغدان نور الهی.  "

"فاطمه زهراشادمانی دل پیامبر(ص)"