برحاشیه برگ شقایق بنویسید

گل طاقت بین د ر و دیوا ر ندارد

امشب شب شهادت بانوی دوعالم خانم فاطمه زهرا سلام الله است...

برخودواجب دیدم تااین ایام عزاوسوگواری راخدمت شمادوستداران وپیروان آن بانوی عالی قدرومظلوم تسلیت عرض کنم.

"اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمدوال محمدواخر تابع له علی ذلک..."