آیینه زندگی...

بیاصداقت ودوست داشتن رابه همه بیاموزیم.

بیاوازه دل انگیزمحبت رابرای همگان معناکنیم.

بیاکینه ونفرت رابرای همیشه نابودکنیم وبیا...

یکرنگی رادرآیینه زندگی بنویسیم...