غم عشقت بیابون پرورم کرد                هوای وصل بی بال وپرم کرد

به موگفتی صبوری کن صبوری            صبوری طرفه خاکی برسرم کرد

درمطلب قبل درباره وضعیت به هم ریخته دنیا.مشکلات.غیبت منجی.طولانی شدن غیبت و...صحبت کردیم.

دراین مطلب می خواهم موضوع راکمی بازترکنم.

درواقع به این سوال که: چرااینقدرمشکلات ماودنیای مارااحاطه کرده وایا راه حلی برای ان وجودداردیانه؟ پاسخ دهیم.

بله راه حل وجوددارد!!

البته برای نجات خودماوشایداگرخدابخواهدپس ازان برای نجات اطرافیان ودنیای ما!!!

بایدازخویش بپرسیم که چراحجت حق                 

 خیمه را  امن تر از  خانه ما  میداند؟

 درفرهنگ شیعه به گروهی ازافرادکه چشم به راه امدن امام زمان (عج)یگانه منجی بشریت هستندودراین راستاتلاش میکنند"منتظر"میگویند.

حال برای اینکه متوجه شویم که ایایک منتظرواقعی هستیم ویامیتوانیم بشویم یک سری معیاریاسنگ محک وجوددارد.

این معیارهاراهرکس ممکن است به طورنسبی درطول زندگیش درنظرگرفته وعمل نمایدولی برای نجات وتسریع درفرج پیشنهادمیشودکه حداکثرتلاش برای انجام همه انها به بهترین نحوصورت گیرد!

بهتراست دراین باب به حدیثی ازآقاحجه بن الحسن ارواحنافداه اشاره کنیم:

ایشان درتوقیعی که خطاب به شیخ مفیدبوداین چنین فرمودند:...بنابراین دوری ماازآنهابه جهت امورناپسندیست که ازانهابه مامیرسدومااین امورراشایسته آنان نمی دانیم.

دراین قسمت به صورت فهرست واروظایف منتظران یاهمان معیارهای خودمان بیان میشود.

توضیح بیشتردرپست اینده خدمت دوستان عرضه خواهدشد.

وظایف منتظران:

١.پایداری دردین.

٢.تهذیب نفس.

٣.اجتناب ازحرام.

۴.اجتناب ازشنیدن موسیقی حرام.

۵.حجاب کامل برای بانوان.

۶.طلب روزی حلال.

٧.شناخت امام(ع).

٨.پیروی ازامام(ع).

٩.مراقبه باامام عصر(عج).

١٠.شناسایی عالم ربانی وپیروی ازاو.

١١.اشکارکردن علم توسط علما.

١٢.تقیه.

١٣.حضوردرمجالس حدیث وذکرفضایل اهل بیت(ع).

١۴.مطالعه کتب ارزشمنددرموردمهدویت.

١۵.انتظارفرج.

١۶.تسلیم بودن وعجله نکردن درامرفرج.

١٧.اجتماع شیعیان برای یاری ان حضرت.

١٨.عدم تعیین وقت.

١٩.دعابرای قرارگرفتن درزمره یاران ان حضرت.

البته اینها تنهاعناوین مهمترینها بود!مابقی رامطمئناخوددوستان اهل معرفت میخوانندازاین مجمل...  

"وظایف منتظران درعصرغیبت"