همانطورکه قول داده بودم...

دراین مطلب میخواهم فهرست وظایف منتظران یاهمان راه نجات خودراکمی بازترکرده و برای دوستان عزیزبه صورت مستدل روشن نمایم.

1.اهمیت پایداری دردین .

عبدالله بن سنان گوید:حضرت امام صادق (ع)فرمودند:"به زودی زمانی فرامیرسدکه حق وباطل برشمامشتبه میشودوباقی می مانیدبدون نشانه ای که ظاهرباشدوامامی که شماراهدایت کند.ازان فتنه نجات پیدا نمی کندمگرکسی که بادعای غریق خدارابخواند.

من عرض کردم دعای غریق چگونه است؟

حضرت فرمودند:میگویی"یاالله یارحمن یارحیم یامقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک"

2.تهذیب نفس .

اابوبصیرمیگوید"امام صادق فرمودند:هرکس دوست داردازیاران حضرت مهدی (ع)باشدبایدمنتظراوباشدودرهمان حال انتظارعمل خودراباپرهیزکاری ونیکوییهای اخلاقی همراه سازد.

پس اگرازدنیارفت وحضرت مهدی پس ازمرگ اوظهورکرد به اوهمانندکسی که دررکاب ان حضرت است پاداش میدهند.

پس تلاش کنیدومنتظرباشید.گوارابادبرشما!ای گروهی که درسایه رحمت الهی قرارگرفته اید."

3.اجتناب ازحرام.

امام صادق (ع)فرمودند:"زاهدترین مردم کسی است که حرام راترک کند.

همچنین فرمودند:نخوردن یک لقمه حرام نزدخداوندمحبوب تراست از2000رکعت نمازمستحبی!!"

4.اجتناب ازشنیدن موسیقی حرام.

"همانا گوش وچشم ودل همگی موردسوال واقع میشوند"(اسرا36)

امام صادق (ع)درتفسیراین ایه فرمودند:"ازگوش ازانچه شنیده شنیده میپرسندوازچشم ازانچه دیده وازقلب ازانچه باورداشته است."

5.اهمیت حجاب برای بانوان.

رسول خدا(ص)فرمودند:"زنانی که پوشیده وبرهنه اند.به گناه مایلندودیگران رانیزبه گناه میکشانند.انان واردبهشت نمی شوندوبوی ان رانیز استشمام نمیکنند.بویی که ازفاصله پانصدسال راه استشمام میشود."

ایات"30-31سوره نورو59احزاب "نیزحدودوشرایط حجاب رابه وضوح بیان کرده است.

6.طلب روزی حلال.

...


پیامبرگرامی اسلام(ص)فرمودند:"کسی که برای روزی حلال ازخانه خارج میشودهمانندمجاهددرراه خداست."

درحدیث قدسی امده است :ا"ی احمد!هماناعبادت ده قسمت است که نه قسمت ان جستجوی روزی حلال میباشد.پس چون خوردنی ونوشیدنی ات راپاکیزه گرداندی درحفظ وحمایت من هستی."

7.شناخت امام.

فضیل بن یسارگوید:ازامام باقر(ع)شنیدم که فرمود"هرکس ازدنیابرودوپیشوایی نداشته باشدبه مرگ جاهلیت(کافر)مرده است وهرکس ازدنیابروددرحالی که امام خودرابشناسدبرای اوزیانی نداردکه امر(ظهور)زودانجام شودیابه تاخیرافتد...وهمانندکسی است که درخیمه امام زمان(عج)همراه ان حضرت باشد."

8.پیروی ازامام.

امام سجاد(ع)فرمودند:"برای عرب وقریش شرافتی نیست مگربه تواضع.وبزگواری نیست مگرباتقوی.وعملی نیست مگربانیت وعبادتی نیست مگربافهم عمیق دردین.

اگاه باشیدکه همانامبغوض ترین مردم نسبت خداوند کسی است که خودراپیرومرام امامی بداندولی ازکارهی اوپیروی نکند." 

...  ادامه دارد.

"وظایف منتظران درعصرغیبت"