توزنی مردانه ای سالاری وازمردهم بیشی!

جامه جنسیتت زن است اما

دردوغیرت درتوداردریشه ای دیرین

کم مبین خودراکه ازبسیارهم بیشی!

گوهرغیرت گرامی دار ای غمگین

مردیاسالارزن بایدبدانی این

کاندرین روزان صدره تیره ترازشب

اهل غیرت روزیش درداست.

خواه درهرجامه وزهرجنس

دردقوت غالب مرد است!

"اخوان ثالث"