در مبحث قبل به بیان راههاوشیوه هایی برای یک منتظرواقعی شدن (به منظورتعجیل درفرج منجی آخرالزمان)پرداختیم.دراین مطلب نیزآن راادامه داده ومهمترینهارابه صورت نسبتامبسوط توضیح داده وانشاالله تمام خواهیم کرد.

٩.مراقبه باامام عصر(عج)

یعنی درتمام افعال واعمال واقوال خودمراقب امام خود(عج)باشی!

درتوقیعی که ازناحیه مقدسه امام زمان(عج)برای مرحوم شیخ مفیدنوشته شده امده است:

"مابه آنچه برشمامی گذردکاملا آگاهیم وچیزی ازخبرهای مربوط به شماازدیدمادورنمی ماند."

ونیزدرهمان توقیع می فرمایند:

"مادررعایت حال شماکوتاهی نمیکنیم ویادشماراازخاطرنبرده ایم واگرجزاین بودازهرسوگرفتاری به شمارومی اوردودشمنان شماراازمیان می بردندپس تقوای الهی پیشه سازید."

١٠.شناسایی عالم ربانی وپیروی ازاو

درتوقیع شریف امام زمان (عج)به اسحق بن یعقوب آمده است:

"درحوادثی که برای شماروی می دهدبه دانشمندان آگاه به احادیث مامراجعه کنید که آنان حجت من برشماهستندومن حجت خداهستم."

یکی ازتکالیف شیعیان پس ازمعرفت وشناسایی امام(ع)...معرفت وشناسایی وپیروی وفرمان برداری راویان دانشمنداحادیث واخباراهل بیت معصومین (ع)میباشدواین نوع ازروات احادیث وحدیث فهماندن به حسب درجات متفاوت ومتغایرند...

تقلیدوپیروی کردن یک نفرازمجتهدین آنهابرمقلدواجب است...

١١.عالم بایدعلم خودرااظهارنماید

امام صادق (ع)میفرمایند:

"هرگاه پس ازمن شبهه اندازان وبدعت گزاران رامشاهده کردید آشکاراازآنهابیزاری بجویید.فراوان به آنهاناسزابگویید.بسیاردرباره آنهابدگویی کنیدوچنان باآنان سخن بگوییدکه مبهوت شوند!تاآنان ایجادانحراف دراسلام رادرسرنپرورانندومردم نیزازآنهادوری کنندوبدعتها راازآنان نیاموزند.خداوندبااین کارپاداش کارهای نیک رابرای شماثبت میکندودرآخرت درجات شمارابالا میبرد."

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com


١٢.تقیه.

امام حسین (ع)فرمودند:

"هماناکسی که دردوران غیبت امام زمان(عج)براذیتهاوانکارهابردبارباشدهمانندکسی است که باشمشیردرحضوررسول خدا(ص)به جهادمی پردازد."

امام علی (ع)میفرمایند:

"...بازبا وبدن خودبامردم معاشرت کنیدوبادل وکارهایتان ازآنهادوری کنید"

١٣.حضوردرمجالس حدیث وذکرفضایل اهل بیت(ع).

امام کاظم (ع)می فرمودند:

"هیچ چیزبرای شیطان ولشکریان اودردآورتروسرکوب کننده ترازدیداربرادران دینی به خاطرخدانیست.هماناچون ٢مومن یکدیگررامی بینندوابتداخدارایادمیکنندوسپس فضایل مااهل بیت (ع)رابرای هم یادآوری می نمایند

هیچ پاره گوشتی برصورت شیطان باقی نمی ماندمگرآن که فرومی ریزدتاجایی که روح اوازشدت رنج وناراحتی به ناله وفریادمی افتدوفرشتگان آسمانی وخزانه داران بهشت ازناله اوآگاه میشوندواورانفرین میکنندوفرشته ای ازفرشتگان مقرب باقی نمی ماندمگراینکه اورالعنت میکندواومطرودخسته وضعیف ورانده شده باقی میماند."

١۴.مطالعه کتب ارزشمنددرموردمهدویت.

بامطالعه این کتابهاآشنایی باعلایم ظهوروویزگیهای آن حضرت حاصل میشودکه برای هرمسلمان واجب است.

کتابهایی مانند:جلد١٣بحارالانوار(که به نام مهدی موعودترجمه شده).غیبت شیخ طوسی.غیبت نعمانی.دارالسلام.جنه الماوی.نوائب الدهورو...

١۵.انتظارفرج.

امام صادق (ع)فرمودند:"هرکس ازشمابااعتقادبه امامت ائمه معصومین (ع)ودرانتظارفرج حضرت مهدی (عج)ازدنیابرودهمانندکسی است که درخیمه آن حضرت باشد."

١۶.تسلیم بودن وعجله نکردن درامرفرج.

امام علی (ع)میفرمایند:

"...همانازمین ازآن خداست وآن رابه هرکدام ازبندگانش که اراده کندواگذار میکندوسرانجام نیکو ازآن پرواپیشگان است .درانجام این کار(فرج)قبل ازرسیدن زمان ان شتاب نکنید که پشیمان میشوید وپایان انتظاربرشماطولانی جلوه نکندکه سنگدل میشوید."

١٧.عدم تعیین وقت.

امام صادق (ع)فرمودند:"هرکس ازسوی ماوقت ظهورامام زمان (عج)رابه توخبردادازدروغگوخواندن اوترسی به خودراه مده !چراکه مازمان ظهوررابرای هیچ کس مشخص نمیکنیم."

١٨.اجتماع شیعیان برای یاری آن حضرت.

امام زمان(عج)درتوقیع بلندپایه ای خطاب به مرحوم شیخ مفیدنوشتند:

"اگرشیعیان ما-که خداوندآنان رابه اطاعت ازخودموفق بدارد-برآن عهدی که باآنان شده است یکدل باقی می ماندندالبته میمنت دیدارمابرای آنان به تاخیرنمی افتادوسعادت دیدارما -همراه باشناخت حقیقی ودرست-بسیارزودبرای آنان حاصل میشد."

١٩.دعابرای قرارگرفتن درزمره یاران آن حضرت.

دعاهایی مانند:دعای عهد.دعای ندبه.دعادرزمان غیبت آن حضرت و...که همگی درکتب ادعیه ومفاتیح الجنان موجودمیباشد.

 

امیدکه خداوندتوفیق عمل به وظایف رابه مااعطا فرموده ومارادرزمره بهترین یاوران آن امام همام قراردهد.

"آمین یارب العالمین"

"وظایف منتظران درعصرغیبت"