حلم رادرگرسنگی قراردادم................................ومردم آن رادرسیری جستجومیکنند

عزت رادرشب قراردادم.....................................مردم آن رادرخانه بزرگان می بینند.

آسایش رادربهشت قراردادم..............................مردم آن رادردنیاجستجومی کنند.

بی نیازی رادرقناعت قراردادم............................مردم آنرادرمال زیادمی بینند.

بلندی مقام رادرتواضع قراردادم..........................مردم آنرادرتکبرمی بینند.

اجابت دعارادرلقمه حلال قراردادم.......................مردم آنرابادادوفریادمی بینند.