-ابتدابایدازهمه دوستانی که زحمت کشیده بانظرات مفیدشان مارادرادامه این مبحث یاری کردند سپاسگزاری کنم...تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

*درمبحث قبل به مضرات زیاده روی درمصرف لوازم آرایش.اثرات جانبی آن و...پرداختیم.

دراین مطلب می خواهیم به طورتخصصی وهدفدارترمبحث راادامه دهیم...

درآغازمی خواهم شبهه ای راکه شایدباخواندن قسمت قبل ایجادمیشدرابرطرف کنم:

-بایدعرض کنم شکی نیست که میل به آراستگی وخودنمایی جزخصیصه های بلافصل بانوان است که ازلحاظ روانشناسی واسلامی صریحاتاکیدوثابت شده است!

-ولی مساله اساسی اینجاست که وجوداین میل درخانمهاآیامجوزآرایش ودلبری رادرهمه جابرای بانوان عزیزماصادرمیکند؟

*یامخصوص به اشخاص.مکانها یاموقعیتهای خاص است؟

-لذامابرای بازشدن مسئله از٢جهت آن راموردبررسی قرارمیدهیم :

*چون غریزه خودنمایی وخودآرایی هم مانندسایرغرایزآدمی نیازمندقانونمندی وکنترل است.

*یعنی بایدازافراط وتفریط درآن پرهیزشودزیراعدم کنترل این غریزه چه ازلحاظ افراط چه ازلحاظ تفریط برای زن زیانبخش است وسلامتی اورابه خط می اندازد!تعجب

١.پرورش وتوجه به غریزه تبرج وخودنمایی(بعداسلامی وروانشناسی). تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

٢...


٢.افراط درغریزه خودنمایی وتبرج وبازخوردهای آن.

خوب ابتدامسئله شماره ١یعنی پرورش وتوجه به غریزه تبرج راموردبررسی قرارمیدهیم.

*ازآنجاکه اصل آراستگی وخودنمایی زنان دراسلام ثابت شده است آرایش کردن(آراستگی)برای زنان یک ضرورت تلقی شده وبی توجهی به آن به معنای نادیده گرفتن غریزه خودآرایی موردنکوهش قرارگرفته است.

دراینجابه برخی روایات دراین باب اشاره میکنیم...

درحدیثی ازپیامبراکرم (ص)درموردخصایص بهترین زنان نقل شده است که فرمودند:

"بهترین زنان شما زنی است که بسیاربامحبت باشد.عفیف وپاکدامن باشد.نزداقوامش عزیزومحترم باشد.باشوهرش متواضع وفروتن باشد.برای اوتبرج وخودآرایی داشته باشدودربرابرنامحرم عفیف باشد."

*دربرخی ازروایات دستوراتی برای زیبا شدن زنان داده شده است.

برای مثال امام علی (ع)می فرماید:

"کاری راکه بیش ازحدتوانایی زن است به اووامگذارید.زیرا(اگرزنان ازکارهای سخت وطاقت فرسابه دورباشند)برای حال آنهاوشادابی روحی ودوام زیبایی آنان بهتراست .چراکه زن گل بهاری است نه پهلوانی سختکوش."

امام صادق (ع) می فرماید:"برای زن سزاوارنیست که بدون آرایش باشدحتی اگربایک گردنبندباشد..."

*البته دراینجابه وضوح پیداست که معنای آرایش همان آراستگی یاخودآرایی است...

*اهمیت زینت کردن وآرایش زنان به حدی است که پوشش بعضی ازلباس هامثل ابریشم وطلابه علت خاصیت زیبایی شان به زنان اختصاص یافته است.

امام باقر(ع)می فرماید:"خداوندطلارادردنیازینت زن قراردادوبرمردان حرام کرد."

ازروایاتی که دراین باب وجوددارندوتنهابه برخی ازآنهااشاره کردیم می توان نتیجه گرفت که:

*اگراسلام ازتبرج وخودنمایی زن دربرابر نامحرم نهی کرده درمقابل به اودستورداده است درصورتی که درانظارنامحرم نباشدحتماآراستگی وخودنمایی داشته باشد به خصوص اگرنزدشوهرش باشد. 

*درنتیجه تلاش زن درجذاب بودن وآرایش کردن برای محارم(به خصوص شوهر)ضمن اینکه نیازطبیعی زن به خودنمایی وتبرج راارضامیکند وی راازخودنمایی برای مردان نامحرم نیزبی نیازمی سازد.

*بنابراین دین اسلام نه تنهاغریزه خودنمایی وتبرج رانادیده نگرفته است بلکه به آن اهمیت هم داده است وتلاش کرده زنان علاوه برزیبایی باطنی واخلاقی ازنظرظاهری هم جذاب وزیباباشند.

*زیراسبب میشودزن شادتروبانشاط ترباشدوازاین طریق شادابی ونشاط رابه زندگی خانواده اش نیز واردکند.

مسئله دوم راان شاالله درآینده دنبال خواهیم کرد...

(منابع احادیث موثق میباشند.درصورت تمایل دوستان درقسمت بعدهمه منابع راخواهیم آورد.)     

                               تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com