بازهم بایدازهمراهی شماعزیزان تشکرکنم...بغل

خوب حالا مبحث پیش راباتوضیح قسمت دوم ادامه میدهیم...که صدالبته مهمترین قسمت ومهیج ترین آنهاست...چشم

(البته اگرشماجزآندسته ازعزیزان هستیدکه ٢قسمت قبل رانخواندیدپیشنهادمیکنم که آنهاراازدست ندهیدوبرای آگاهی بیشترخودبه قسمتهای پیش هم رجوع کنید.)

  تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

٢.افراط درغریزه خودنمایی وتبرج.

همان گونه که بی توجهی به غریزه خودنمایی برای زن زیانبخش است خودنمایی وتبرج بیش ازاندازه وخارج ازچهارچوبه حجاب نیز زیان بخش خواهدبودوسلامت روانی رابه خطر خواهدانداخت!نگران

-تفاوتی که درارضای نیازهای روانی مثل نیازبه خودنمایی وتبرج درزن بانیازهای جسمانی مثل نیازبه غذاخوردن وجوددارداین است که:

-این گونه نیازهاسیری ناپذیرندواگرانسان درارضای آنها حدافراط راپیش بگیرد نه تنهانیازاوبرطرف نمی شود بلکه روزبه روز تشنه ترشده تمام فکر وذهن اورابه خودمشغول میکند!

-یعنی اگرزن درتوجه به زیبای ظاهری وخودآرایی افراط کندکم کم به حدی میرسد که بیمارگونه به تجمل میپردازد وهیچ گاه احساس ارضاوسیری نمی کند...اوه

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

شهیدمطهری دراین باره می نویسد:

"روح بشر فوق العاده تحریک پذیراست.اشتباه است که گمان کنیم تحریک پذیری روح بشرمحدودبه حدخاصی است وازآن پس آرام میگیرد.همان گونه که بشر -اعم اززن ومرد-درناحیه ثروت ومقام ازتصاحب ثروت وتملک جاه ومقام سیرنمی شودواشباع نمی گردد درناحیه جنسی نیزچنین است.

-هیچ مردی ازتصاحب زیبارویان وهیچ زنی ازمتوجه کردن مردان وتصاحب قلب آنان  وبالاخره هیچ دلی ازهوس سیرنمیشود.

-وازطرفی تقاضای نامحدودخواه ناخواه انجام ناشدنی است وهمیشه مقرون است به نوعی احساس محرومیت دست نیافتن به آرزوها به نوبه خودمنجر به اختلالات روحی وبیماریهای روانی میگردد."

-ازاینجافلسفه وحکمت وجوب پوشش وحجاب برای زن دراسلام مشخص میشود زیرااین حکم به دلیل اینکه نقش اساسی درمتعادل کردن غریزه خودنمایی وتبرج زن دارد... 

عامل مهمی برای جلوگیری ازبخش بزرگی ازاضطرابها ودغدغه های فکری زن محسوب میشود.

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

توضیح مطلب این است که:

-وقتی زن مکشوف وآرایش کرده دربین مردان ظاهرمیشودطبعاعده ای خوششان می آیدواوراموردتکریم وتحسین (ظاهری)قرارمی دهند.

-به همین دلیل دایم سعی میکنند ظاهر خودراطوری قراردهندکه بیشترموردپسندآنان واقع شوند.معمولا این گونه زنان ودختران برای اینکه زیباترشوندهرروزوقت زیادی را صرف آرایش وتقلیدمدهای جدیدمی نمایند.

این روندمی تواندناراحتی های روانی زیادی رابرای آنهاایجادمی کند...

-به این دلیل که همیشه کارهابه دلخواه پیش نمیرودباعث بروزنگرانی هایی برای آنهامیشود.

برای مثال:این تصورکه آیاباصرف این  همه وقت وهزینه مالی توانسته اندجلب نظردیگران کنندوموردپسندآنان واقع شوندیابه عکس موردتمسخروتحقیرآنانند ؟!

میتوانددایم ذهن آنهارابه خودمشغول کندوآنهارابه موجوداتی نگران تبدیل نماید.

-دلیل دیگری که می تواندبه نگرانی آنهابیفزایداین تصوراست که هرلحظه ممکن است رقیبی زیباترازراه برسدووشکارآنهابرباید!!

-وسرانجام دلیل دیگری که باعث بروزنگرانی واسترس برای آنهامی شوداین است:

که میبیندبه مرورزمان اززیبایی هایشان کاسته میشودوزنان جوانتروزیباترجای آنهارامی گیرندونقش آنان رادرربودن دل هاکمترمی کنند ...

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

آنچه مشکل راحادترمی کنداین است که زنان بدحجاب خیلی زودتراززنان دیگر زیبایی خودراازدست می دهند!!!تعجب

زیرادرپزشکی اثبات شده است که :

-برهنگی اعضای زن درمحیط گرم یاسردسبب به هم خوردن تعادل چربی های زیرپوست شده لطافت وظرافت وصافی عضلات رامبدل به ناهمواری ومردانه شدن آنهامی کند.

-علاوه براین وقتی زن تمام زیبایی های خودرادرمعرض تماشای عموم قرارداددیگرچیزی برای جلب نظرندارد!!!

-بنابراین بدحجابی هم ازجهت جسمی وهم ازجهت روانی اززیبایی زن میکاهدواین خودعاملی درتشدیدسرخوردگی وناراحتی زن میباشد...

به عکس رعایت حجاب سبب افزایش زیبایی زن می شود.قلب

امام علی (ع)می فرمایند:"عفت وحجاب سبب افزایش ورشدزیبایی می شود."

 

"مقاله حجاب وزینت زنان"