حضرت زهرا(س)...سرورزنان عالم وحجت خداوندبرائمه اطهار(ع)دربخش آغازین خطبه معروف فدک به فلسفه بعضی احکام اشاره فرموده اند

که دانستن آن کلیدراهگشایی برای هرانسان وهرمسلمان می باشد...

١.پس خداوندایمان راواجب گردانید......برای پاک شدنتان ازشرک!

٢.ونمازراواجب گردانید.....برای دورکردن شماازخودپسندی ونخوت!

٣.وزکات را.......برای پاکیزه کردن جان وافزایش روزی!

۴.وروزه را......برای استوارکردن اخلاص!

۵.وحج را........برای برپاداشتن دین!

۶.وعدل را......برای آراستن وپیوستن دلها!

٧.وپیروی ازمارا........برای ایجادنظم درامت!

٨.وامامت را......برای ایمنی ازتفرقه وپراکندگی!

٩.ونیکی به پدرومادررا........برای محفوظ ماندن ازخشم پروردگار!


١٠.وجهادرا.......برای عزت وسرافرازی!

١١.وشکیبایی را.......برای نیل به اجروپاداش الهی!

١٢.وامربه معروف را.......برای سودومصلحت مردم!

١٣.وپیوندخویشاوندی را........وسیله ای برای افزودن خیروبرکت!

١۴.وقصاص را...........برای پیشگیری ازریختن خونها!

١۵.وبه جای آوردن نذر را........برای رسیدن به آمرزش پروردگار!

١۶.پردادن پیمانه ها را........برای جلوگیری ازکم فروشی!

١٧.منع ازشرابخواری را...........برای پاکی ازپلیدیها!

١٨.دوری ازقذف را.................برای ایمنی ازنفرین الهی!

١٩.ودزدی نکردن را..........برای ایجادعفت وامنیت!

٢٠.وشرک ورزیدن راحرام نمود.........تاربوبیت وپروردگاریش خالص گردد!