قسم به دوست که غم پرده برشماندرد

گر    اعتماد   بر   الطاف   کار ساز    کنید