اعتکاف....

نمی دونم تاقبل ازپارسال اعتکاف برای من  یه مفهومی مثل نمازشب...زیارت...و...

بودکه فقط اگه قبول بشه ثواب داره ...

ولی امسال اعتکاف یه طعم دیگه برام داشت...

یه چیزی مثل یک لیوان شربت خنک توگرمای تابستون...

نمیدونم چه طوری توصیفش کنم؟...فوق العاده بود....

یک حس سبکباری...آزادی....مهم بودن درعین حقارت دربرابرخدا...

مهمانی خصوصی یاشایدهم یک دیدارخصوصی....

امیدوارم هرسال خدانصیبم کنه...

عالی بود...متفاوت...