هوراعیدمبعث بر مسلمانان سرتاسرگیتی مبارک باد!هورا

گفتن یک نکته هم اینجاخالی ازلطف نیست:

خداوندمتعال نعمتهای بیشماری به همه بندگان به خصوص مسلمانان بدون منت عطاکرده است....

اماتنهانعمتی که به خاطرش سرمومنان ومسلمانان منت گذاشت...

نعمت رسالت بود!!!

"لقدمن الله علی المومنین اذبعث فیهم رسولا من انفسهم ..."

راستی به نظرتون چرا؟؟؟!