حیفم آمداین باغهاومناظردل نشین رابرایتان به نمایش نگذارم...

برای دیدن  بهشت ساخته بشربه ادامه مطلب بروید.

راستی اینهابااین زیبایی که  ساخته بشرند(البته ازلحاظ طراحی نه پروراندن وبه ثمررساندن!)

...

بهشت خداچه جوریه؟باغ های دیدنی و زیبای جهان