روز جوان...

به نظرتون جوان چه خصوصیاتی داره که اونوشبیه حضرت علی اکبر(ع)کرده؟

یانه...بگذاراینجوری بگم...

حضرت علی اکبرچگونه شخصی بودندکه الگوی جوانان شدند؟

....راستی....

یک جوان برای اینکه ازجوونیش استفاده کنه تامثل خیلی ازبزرگترهامون افسوس نخوره چکارهایی می تونه انجام بده...

یاشایدهم انجام نده!!؟

-هدف؟...

چیه؟چه خصوصیاتی بایدداشته باشه؟

-تحصیلات؟

تلاش؟.....

اخلاق......؟

پاکی؟

حال وحول؟!!

امروزراخوش باش ...........فرداروکی دیده؟!!

تجربه های جدید.........یااستفاده ازعمروتجربه دیگران؟

سرپردردسر؟!!

شغل ودرآمدحلال وخوب؟

یک ارتباط خوب وپررنگ باخداواهل بیت(ع)؟

....

شماچی فکر میکنید؟