گفته بودم چوبیایی غم دل باتوبگویم...

چه بگویم که غم ازدل برودجون توبیایی!

"یاصاحب الزمان(عج)"