میلادنوروقطب عالم امکان مبارک!قلبقلبفرشتهفرشتهخندهخنده

گویندخلایق که  تویی  یوسف  ثا نی

چون نیک بدیدم به حقیقت به  از آنی

شیرین ترازآنی به شکرخنده که گویم

ای خسروخوبان که  توشیرین  زمانی