گرچه گاهی اوقات همچنان شبنم درسایه باغ

دل من دستخوش تنهاییست

وحجابیست میان من وتو

سوگندکه توازنیت من آگاهی

زیراین سقف که ازجنس بلورین هواست

به تونزدیکترازخویشتنم!