بازهم ماه زیبای خداوضیافت گرم الهی شروع شد...

خدایاشکرت که منوبازهم درپناه خودت زنده نگه داشتی تایک رمضان دیگه راهم درک کنم!!!

خدایاتوفیق استفاده حداکثری راهم به من وتمام مسلمانان  جهان عنایت کن تابتونیم حداقل تواین ماه چندپله ای بهت نزدیکتربشیم...

خدایاتوفیق خوب شدن وخوب ماندن رابهمون عطاکن!

خدایاازامروزکه درهای آسمون رابرای بنده هات بازکردی ودست وپای شیاطین رابستی خودت کمکون کن که همونی بشیم که تومی خواهی....

خدایا...معرفت ودرک وبصیرت ودانش وایمان مارانسبت به خودت وهرچیزی که مربوط به صلاح دنیاوآخرت ماست زیادکن تادراین آخرالزمانی جزغافلان وجاهلان نباشیم...

خدایا.به حق امیرالمومنین (ع)دراین ماه عزیزماراازبرکات وعنایات خاصه خودت وائمه علیهم السلام محروم نکن!

خدایا...

...

(ببخشید انگارخیلی توحس رفتم ...)

می خواستم دراین پست  یک سری مطالب واعمال مخصوص ماه رمضان رابراتون بگم تابلکه راندمان کارمان کمی بالاتربیاد وان شاالله کمی به صاحب خانه این ضیافت نزدیکترشیم....

اگه همراهیدیک یاعلی بگیدوبیایید....

1.روزه...که مهمترین عمل واصل ماه رمضان است.

2.تلاوت قرآن ...که هرآیه ای دراین ماه ثواب یک ختم قرآن درغیراین ماه رادارد!!

3.ذکرخدا:استغفار...لااله الاالله...صلوات و... که هرروز100عددواردشده است.

4.افطاری دادن...امام صادق ع فرمودند:به هرلقمه که هرمومنی افطاری دهددررمضان ،حق تعالی برایش می نویسدمزدکسی که 30 بنده مومن آزادکرده باشدوبرایش نزدخدایک دعای مستجاب است.

5.بسیارسجده کردن...که باعث آمرزش گناهان است.

6.ترک گناه...که ازبهترین اعمال است.

7.تصدق.

8.صله ارحام.

9.باخرماافطارکردن ...که ثواب نمازرا400برابرمی کند!

10.به کسب علم بپردازد!...

بایدمسائل روزه اش رابداند...مبطلات روزه....گناهان که مانع قبولی روزه می شوند!!

امام صادق ع فرمودند:هرگاه روزه داری بایدگوش وچشم ومو وپوست وجمیع اعضای تو(ازحرام ومکروه)روزه دارد!!!

11.گرسنگی وتشنگی روزقیامت رایادکندوبه تدارک آ ن باشد.

12.یادفقیران ونیازمندان کندو به خیرات بپردازد.

13.دعاهای وارده رابخواند...پس ازنمازها...هرروز...سحر...

14.نمازهای وارده رابخواندودعوات شب وروزماه رمضان.

راستی به نظرتون علت اصلی لغزشهای ماکیه؟خودمون؟ یاشیاطین ودیگران؟

فکرکنم جواب این سوال درآخراین ماه بایک کم توجه وبررسی به دست بیاد!!

شماچی فکر می کنید؟