سلام خدمت شماعزیزان وممنون ازهمراهیتان درموضوع مهدویت...

درقسمت پیش دررابطه باعلت دعابرای فرج امام زمان (عج)صحبت کردیم...

دراین پست دررابطه باآثاروبرکات ظهورامام عصر سخن خواهیم گفت...

1.اسلام درعالم حاکم میشود.

امام صادق(ع) درباره آیه83 سوره آل عمران فرمودند:

زمانیکه قائم عج قیام کند،هیچ زمینی باقی نمی ماندمگراینکه درآن شهادت "لااله الاالله ومحمدرسول الله "زده میشود.

2.آراوافکاربه قرآن برمی گردد.

حضرت علی (ع) فرمودند:

هنگامیکه دیگران هوای نفس رابرهدایت مقدم بدارند،اوامیال نفسانی رابه هدایت برمی گرداند...

وهنگامیکه دیگران قرآن رابارای خودتفسیرکنند،اوآراوافکاررابه قرآن بازگرداند.

اوبه مردم نشان می دهدکه چه نیکومیتوان به عدالت رفتارنمود،

اوتعالیم فراموش شده قرآن وسنت رازنده می سازد.

3.هرحقی به صاحب حق برمی گردد.

امام صادق (ع) فرمودند:

چون قیام کندبه عدالت داوری میکند...

درزمان اوستم ریشه کن می شود...

راهها امن می شود...

زمین برکتهای خودراظاهرمی سازد...

هرحقی به صاحب حق برمی گردد...

وپیروهیچ آیینی نمی ماندجزاینکه به اسلام می گرودوبه آن ایمان می آورد.

4.امام زمان (عج)عقل هاراکامل می کنند.

امام باقرع فرمودند:

هنگامی که قائم ما(عج) قیام کند،دست شریفش رابرسربندگان می گذاردوخردهای آنان راگردآوری

وعقل های آنهاراکامل گرداند

وخداوندبروسعت بینایی وشنوایی آنها می افزاید.

بقیه ان شاالله درپستهای آینده...

(منبع:بحارالانوار-ج52)