میلادکریم اهل بیت آقاامام حسن مجتبی (ع)مبارک!هورا

پیامبراکرم(ص)درباره امام حسن مجتبی(ع) احادیث بسیاری رابیان فرمودند.

 مادراینجابه چندحدیث بسنده خواهیم نمود...

ایشان فرمودند:"اگرقراربودعقل به صورت انسانی مجسم شود همانابه صورت حسن جلوه می نمود!"       "فوائدالسمطین،ج2،ص68"

همچنین درباره حسنین می فرمودند:"محبوب ترین افراد خاندانم نزدمن حسن وحسین هستند"     "کنزالعمال،ج13،روایت37653"

و"اینهادردانه های من دردنیاهستند،هرکس مرادوست داردآنهارادوست داشته باشد."    "اسدالغابه،ج2،ص12"