زیباترین کلام...

کلام درخت است

که درهمه عمرهیچ نمیگوید...

وبرپای ایستاده است...

ودستانش دهنده اند...

بارورند.

                                                                                     موسوی گرمارودی