راستی این چندروزه همش این بیت شعربه ذهنم متواتر میشه:

هر کسی ازظن خودشدیار من

از درون من  نجست اسرار من

آیامصداقش براتون پیش اومده؟

برای من که خیلی ی ی ی ی !!!

نمی دونم شایدهم به قول بعضی هاجذبش می کنم!

شایدهم...

راستی یه چیزدیگه....

نظرتون راجع به جوگرفتن چیه؟

برای شمایادیگران پیش اومده؟