باعرض سلام خدمت دوستان ایرانی وایرانی دوست عزیز

این یک فراخوان ملیست نسبت به هویت واصالت ایران وایرانی....

خلیج همیشه فارس ...

دریک نظرسنجی مجازی درحال واگذاری به عربهاست!!!

دراین نظرسنجی که هم اکنون هم درحال اجراست  متاسفانه اغلب اوقات خلیج عربی رای آورده واین مایه تاسف برای مجامع بین المللیست که به این راحتی ومثل همیشه حق مسلم یک کشورراضایع می کنند!!

لطفابرای جلوگیری ازاین فاجعه ملی به پاخاسته وقدمی هرچندکوچک درحدیک رای دادن اینترنتی بردارید...

ایران وایرانی دوستان عزیزوهمه حامیان عدالت به آدرس اینترنتی زیررجوع فرمایید:

 

http://www.persianorarabiangulf.com