"لیله القدرخیرمن الف شهر"

خیلی زیباست نه؟

بااین روزهاوزندگیهای کم برکت وکوتاه...

خداوندهرسال چندشب رابه وسعت وکیفیت80 سال  به ماهدیه می دهدتابلکه بتوانیم کمی ازکوتاهیها وقصوروعیبهای خودراجبران کنیم!!!

وای که چقدرخداوندمهربونه!

آخه چقدرفرصت برای جبران....چرامابیداروهشیارنمی شیم؟!!!

اعمال این شبهارادرمفاتیح حنمایک نگاهی بکنید...

فقط ازتون خواهش میکنم باهرعقیده وتفکری...این شبهاراازدست ندید!

خداوندهدایت ورحمتش  شامل همه مردم دنیاباهرملیت وفرهنگی میشه!

فقط لازمه که پنجره دلمون رابرای تابیدن پرتوهدایت ورحمت الهی بازبگذاریم وحداقل این شبها رامثل همیشه به خواب وغفلت نگذرونیم !

امشب همه فرشتگان به همراه روح(فرشته اعظم الهی)به زمین نزول می کنندتادلهای شکسته مازمینیهاراتحویل بگیرندومقدرات وسرنوشتی نیکووزیبارابرایمان به ارمغان بیارند...

این شبها دیگه ماراازهم جدانمی کنند...فقط سعی کنیم که خودمان راقاطی یک گروه بهترازخودمون بکنیم ...بلکه به برکت برخی دلهای پاک وروحهای متعالی روی سیاه من وامثال من راهم بگیرندو...

خیلی التماس دعا...

فقط دعامی کنم که خداوندلیاقت درک این شب عزیزرابه همه ماعطاکندوبهترین چیزهایی راکه به بهترین بندگانش عطامی کندرابه ماهم عطاکند...

"لاتقنطوامن رحمت الله"ازرحمت خداوندناامیدنشوید....

"ادعونی استجب لکم"مرابخوانیدتااجابت کنم شمارا...."قرآن کریم"

  "شهادت مولای متقیان امیرالمومنین علی(ع) راهم به همه شیعیان وعدالت خواهان تسلیت عرض می کنم."

نمی دونم تاحالابه این مسئله دقت کردید؟

نزدیکی امیرالمونین (ع) به خداوندواشتراکات بسیاراین مخلوق الهی رابه خالقش؟!!

نام امیرالمونین :علی...برگرفته ازیکی ازاسماخداوند!

محل تولد:...


محل تولد:کعبه...خانه خداوند!

همه عمر:درراه رسیدن به خداوند!

همه اعمال:برای خداوند!

منصب:وصی رسول خداوند!

همسر:فاطمه(س)...دختررسول خداوندوبرترین زن عالم نزدخداوند!

فرزندان:حسنین(ع)...سرورجوانان بهشت خداوند...وحسین(ع)...خون خداوند{ثارالله}!

زمان شهادت:درشبهای قدر...شبهای مخصوص خداوند!

ماه شهادت:ماه رمضان...ماه خداوند!

حالت شهادت:درنماز...درمیان صحبت باخداوند!

مکان شهادت:مسجد ...خانه خداوند!

این جامصداق آن حدیث قدسی :که" ای بنده من مرااطاعت کن تاتورامثل خودکنم "،برایمان متصورومجسم می شود!!!

امیدوارم که خداوندماراهم ازشیعیان وپیروان راستین این امام همام قراردهد.