ازتمام بازدیدکنندگان عزیزدعوت می کنم که برای شرکت دراین نظرسنجی کوتاه وساده به ادامه مطلب رجوع فرمایند...بغل


می خواستم نظرشماعزیزان رادررابطه با...

مهاجرت وزندگی دریک کشور دیگربدونم...خیال باطل

اگربراتون یک همچنین فرصتی پیش بیادوبخواهیدبین ایران ویک کشوردیگرانتخاب کنیدچه کارمی کنید؟

کشورش هم فرض کنید:مالزی یاهند یاشایدهم انگلیس یاآمریکا...

لطفاعلت دقیق رفتن یاماندنتان  درایران راتوضیح دهید...

برای تجدیدنظرویاسنجش دیدگاهم خیلی مهمه!!!

لطفانظرتان هرچه هست قانع کننده باشد!

ممنون ازهمکاریتونبغلقلب