بازهم جمعه آخررمضان وطنین بلندفریادعدالت خواهی!!

امسال این روزقدس یاغزه ولبنان دیگرنیست که به تنهایی درگوش تاریخ ومستکبران فریادمی زند....

بلکه روزتمام ملتهاوانقلابهای به پاخاسته علیه تمام ظالمان ومستکبران تاریخ ...

ازآمریکاخونخوارتااسرائیل جنایتکارگرفته تا عربستان وانگلیس وفرانسه وحاکمان ظالم خلیج نشین وعرب و...است!!!

وای که چه روزبزرگیست!!

این روزهابانزدیک شدن به روزقدس...اسرائیل غاصب حملات خودرابه سرزمینهای اشغالی فلسطین ونوارغزه شدیدترکرده وتعدادی ازسران حماس راربوده است!!!

می دانیدیعنی چه؟

یعنی روزقدس وفریادمظلومان وحمایت ازآنهادل مشرکان وظالمان رامی لرزاند...

آنهاراپریشان وترسان کرده ومجبوربه عکس العمل های وحشیانه ونسنجیده چون ربودن و...می کند!

یعنی وعده خداوندراست است!

"خداوندترس ازمومنان رادردل کافران قرارداده است"قرآن کریم

یعنی مابایدمثل همیشه وپرشورترازقبل دراین تابستان وماه رمضان درراهپیمایی روزقدس شرکت کنیم...

این دیگرروزقدس به تنهایی نیست!

روزماست که ازظلم مستکبران جهان خسته شده ایم!

روزبحرین است!

روزمصراست!

روزسومالیست....آمریکامثل لاشخوربه جای کمک به سومالی چون همیشه نیروی نظامی به سومالی فرستاده تاازلاشه سومالیاییها استفاده کرده ومنابع باقی مانده وبی صاحب آنهارابه نیش بکشد!!!

ننگت بادای لاشخورتاریخ!!ای شیطان بزرگ!

روزیمن است!....روزتونس....روز...

وای برما اگردلمان  برای دیگران ومظلومان نتپد!!!

اگرازظلم متنفرنشویم....اگربه یاری مظلوم نشتابیم!

که دیگرخداهم دلش برایمان نخواهدسوخت!

امام زمان(عج)هم دیگرنیم نگاهی  به مانخواهندانداخت!! وای...

(راستی امسال دیگرمواظب توطئه گرگهای لباس میش پوشیده داخلی وخارجی باشید!!!شیطان به هررنگ ولباسی درمی آید!)

وحدت تنهاعاملیست که مایه شکست کفارومنافقان می شود.