عیدسعیدفطربرتمام مسلمانان وروزه داران عزیز مبارک وفرخنده باد!

هوراقلبتشویق

راستی اعمال شب وروز عیدرافراموش نکنید!چشمک

شب عید فطربه روایتی یکی ازشبهای قدراست وخداوندبه اندازه تمام کسانی که درماه رمضان موردبخشش ورحمت قرارداده است دراین شب می بخشاید!

التماس دعا...