باسلام...

شهادت رئیس وپیشوای شیعیان امام جعفرصادق(ع) راخدمت همه مسلمین ودوستداران علم ودانش تسلیت عرض می کنم.

امیدکه خداوندمارادرزمره شیعیان وپیروان راستین ایشان قراردهد.

 

  بایدعرض کنم که ازهمه دوستان عزیزکه درنظرسنجی شرکت کرده اندسپاس فراوان دارم!تشویق

مطالب بسیارزیادی ازاین نظرسنجی دستگیرم شد!

اول می خوام که نتایج رابرای همه دوستان بیاورم تادقیق ترمتوجه موضوع شویم:

سوال:به نظرشماپوشش اسلامی چه معنایی دارد؟

گزینه ها:

1.تبعیض ووسیله ای برای محدودکردن فعالیتهاوحضورزن درجامعه :                                                               35%

2.پوشاندن ویژگیهای جنسیتی بین زن ومرددرجامعه:           10%

3.ایجادآرامش وامنیت فکری واجتماعی برای افراددرجامعه:21.67%

4.تحکیم بنیان خانواده وایجادروابط سالم:                         15%

5.مربوط به صدراسلام است واکنون دیگرجایگاهی ندارد:      1.67%

6.مانعی برای پیشرفت اجتماعی واقتصادی:                   16.67%

.

خوب ابتدابااین نتیجه بدست آمده مهم ترین نکته ای که به دست آمداین بودکه:

اغلب دوستان عزیزمتاسفانه معنای حجاب رابه طورصحیح متوجه نشده اند!!!

بقیه مطلب رادرپستهای آینده خدمتتان عرض خواهم کرد...