دهه کرامت...قلب

واقعاایام مبارکیست...

ایامی که مخصوصابرای ماایرانیان یک دهه خاص است...

میلادباسعادت 3 اخترتابناک موسوی ومحمدی...حضرت فاطمه معصومه (س)،حضرت شاهچراغ (ع) وتاج سرهمه ایرانیان امام رضا(ع) که سالهاست قدوم مبارک خودرابرچشم ایرانیان نهاده اند وافتخارمیزبانی رانصیب ما کرده اند.

البته تاچه حدمادراین امرمهمان داری موفق بوده ایم وآیاموجبات رضایت ایشان رافراهم کرده ایم بماند...آخچشمک

به هرحال امیدوارم که این حضرات مقدس مارامثل همیشه موردعنایت وصله خویش قراردهندودراین ایام خاص به همه ماعیدی درخورشان والایشان بدهند.

راستی پیشاپیش تولدحضرت احمدبن موسی شاهچراغ که سالهاست چون نگینی درشهرشیرازمی درخشندو تاج سروولی نعمت ایرانیان آقاعلی بن موسی الرضارابه همه ایرانیان وشیعیان عزیزتبریک وتهنیت عرض می کنم.هورا

 

"یارب الحجه اشف صدرالحجه بظهورالحجه"

یاعلی