نجوم یکی ازعلوم مهم وباقدمت است که ازقدیم الایام ارتباط مستقیم بازندگی روزمره مردم داشته است.

این علم ازانجاکه دارای استفاده های بسیارمیباشدموردتوجه بسیاری ازمردم درطی ادوارقرارگرفته است.تاانجاکه بسیاری ازدانشمندان امراومردم عادی باتوجه ومشاهده اسمان وبااموختن مسائل پایه این علم پس ازمدتی درنجوم سرامدشده ودارای نظریات قابل تاملی شده اند.

نکته جالب دراین علم این است که اشنایی باان درابتدانیازمندملیت عقایدویاملزومات خاصی نیست.اصلی ترین منبع این علم آسمان است که دراختیارتمام افراداین کره خاکی به یک نسبت میباشد. 

دامنه این علم ازآغازتولدیک انسان تامرگ وی کشیده شده است.مهمترین ان همان تقویم یاروزشماریست که تاریخ های مختلف رابرای مامشخص میکند.دیگراستفاده ان راهیابی یاهمان سمتهای مختلف درکره زمین است که همگی هروزباان درگیرهستیم.

پیش بینی وضع هوا.پدیده های طبیعی.چرخش زمین وجهت های زمین و... ازمواردمختلف استفاده ان میباشد.

من سعی میکنم طی ادوارمختلف مفاهیم مختلف نجوم ودانشهای مهیج واعجاب انگیز ان رابرای شمادوستان عزیز بیان کنم.