سلام دوستای گلم.....

امروز بایک نگاه جدیدمی خوام براتون بنویسم....

نگاه کسی که فکر می کنه درآخرین روزهاوفرصتهای عمرش قرارداره....

احتمالا خیلی زود ویاشایدهم دیرازخدمت همه دوستان به صورت ابدی مرخص خواهدشد....

و....

بگذریم...

راستی برای این مدت چه کمکی می تونیدبه من بکنید؟

به نظرتون چه کارهایی بایدبکنم؟

چه حرفهایی روبزنم؟

نمی دونم خلاصه اگه شماتواین موقعیت بودیدچه کارمی کردید؟

یاشایدچه کاری رونمی کردید؟

مشتاق نظرات مفیدوکلیدیتون هستم...

لطفاجدی بگیرید!!!!

راستی روزعرفه وعیدقربان درپیشه...

پیشاپیش التماس دعاو....عیدتون مبارک!