معیارهای زندگی ازنگاه حاتم اصم

نقل کرده اندکسی میخواست به سفربرود به حاتم اصم گفت مراوصیتی وسفارشی کن!گفت:

١.اگریارمیخواهی خدابس!

٢.اگرهمراه می خواهی کرام الکاتبین بس!

٣.اگرعبرت میخواهی دنیابس!

۴.اگرمونس خواهی قران بس!

۵.اگرکارخواهی عبادت بس!

۶.اگرموعظه خواهی مرگ بس!

واگراینهاتورابسنده نیست دوزخ تورابس!

"داستانهایی ازخوبان عالم"

راستی به نظرشماچه چیزهایی برای یک زندگی خوب بسه؟

باحاتم موافقیدیانه؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
ضحا

من فکر میکنم این چیزا برای ما خیلی تکرار شده، منتها هیچ کی ملموسش نمیکنه یعنی به قول ما ازش تعریف عملیاتی نمیکنه،تعریفی که فرد دقیقا بدونه چی کار باید انجام بده؟! بیایم سعی کنیم این کارو انجام بدیم، نه؟