امام رئوف......وای!!!

نمی دانم ظرفیت انسان درعزاچقدراست؟

احتمالادرافرادمتفاوت است وبه چیزهایی مثل سن،آگاهی ودرک افرادازمصیبت برمی گردد.

همیشه فکرمی کنم اگریکی  ازدرک کامل وبالایی برخوردارباشد.....

امان ازدل آقاصاحب الزمان(ع)صاحب عزای این ایام......

واقعابایدازاین داغ های تاریخی جان ببازدودیگرزندگی برایش ناممکن باشد....

امام رئوفمان ازدست رفت.....دروطن ما.......

واقعاخداراشکرکه حداقل قاتلان ائمه ایرانی نبودندوگرنه بایدتااخرتاریخ ازاین موضوع شرمنده باشیم....

گرچه مابامهمانما ن انصافا تاحالا چطوررفتارکردیم؟؟؟؟!!!!

آیاحسن مهمانداری راباحسن طاعت انجام داده ایم؟

ازائمه ....مخصوصاامام رضاع چقدرمی دانیم؟

ایشان رفتارشان ،اخلاقشان،منششان وطاعتشان درمقابل خداوندمتعال چگونه بود؟؟

ماچقدرشبیهشان هستیم؟؟

ماجزشیعیان؟محبان؟پیروان ؟ویاخدای نکرده دش...؟هستیم؟

کجای خط قرارداریم؟

/ 0 نظر / 4 بازدید