غزل عاشقانه

قلبگفتمش سیرببینم مگرازدل  برود             وآنچنان پای گرفتست که   مشکل برود

دلی ازسنگ ببایدبه سررا ه و داع                  تا تحمل کند انروز   که محمل   برود

چشم حسرت بسراشک فرومیگیرم              که اگر راه   دهم      قافله   درگل برود

ره ندیدم چوبرفت ازنظرم صورت دوست          همچوچشمی که چراغش زمقابل برود

موج ازاین بارچنان کشتی طاقت بشکست     که عجب دارم اگرتخته به ساحل برود

نه عجب گربرودقاعده صبر    و  شکیب           پیش هرچشم که آن قدوشمایل برود

کس ندانم که دراین شهرگرفتارتونیست         مگر  انکس  که به شهرایدوغافل برود

گرهمه عمرندادست کسی دل به خیال         چون  بیاید   بسر   راه  تو   بیدل برود

روی بنمای که صبرازدل صوفی ببری              پرده   بردار که هوش از  سرعاقل برود

سعدی ارعشق نبازدچه کندملک وجود         حیف  باشد  که همه عمربباطل برود

قیمت وصل نداندمگرآزرده  هجر                    مانده آسوده   بخسبد  چوبمنزل برود

"سعدی"

تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

امیدوارم شماهم آن احساس قشنگی که من پس ازخواندن این غزل حس میکنم راحس کنید!!قلب

/ 2 نظر / 7 بازدید
mahboubeh

nemidunam chera farsi nemishe!salam!! shaadi nadaarad aanke nadaarad be del ghami aan raa ke nist aalame gham nist aalami sabz baashid