/ 4 نظر / 27 بازدید
دلنیا

من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند.. و مهم نیست که چه کار می کنند، که هستند و کجا زندگی می کنند.. اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت...

ضحا

مظــــــــــــــــــــــــــلوم حســــــــــــــــــــــــــــــــینم....

ترمه

یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم بد نگویم به هوا، آب ، زمین مهربان باشم، با مردم شهر و فراموش کنم، هر چه گذشت خانه ی دل، بتکانم ازغم و به دستمالی از جنس گذشت ، بزدایم دیگر،تار کدورت، از دل مشت را باز کنم، تا که دستی گردد و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم[گل]