راهکارهای طلایی زندگی موفق2

ادامه حدیث عنوان بصری...

گفتم ای اباعبدالله مراسفارشی کن!

فرمود:تورابه ٩چیزسفارش میکنم چراکه سفارش من برای اراده کنندگان به سوی راه خداست وازخداوندمی خواهم تورادر عمل به اینها توفیق بدهد.

٣موردان درموردریاضت(تربیت)نفس ٣تای انهادرباره حلم (بردباری) و٣مورددیگردرباره دانش است.پس اینها راحفظ کن مباداکه درعمل به اینهاسستی نمایی!

آنگاه فرمود:اماان چیزهایی که درباره تربیت نفس است:

١.مباداچیزی بخوری که به ان اشتهایی نداری چراکه حماقت ونادانی رابه بارمیاورد.

٢.تاگرسنه نشدی چیزی نخور!

٣.هروقت خواستی چیزی بخوری بانام خداشروع کن وازحلال بخوروبه یاداورحدیث پیامبر (ص)راکه فرمود:

هیچ گاه آدمی ظرفی رابدترازشکمش پرنکرده است.پس اگربه خوردن ناچارشد یک سوم شکم رابرای طعام.یک سوم رابرای آب ویک سوم رابرای نفس قراردهد.

                                                         بحارالانوارجلد١ص٢٢۴

/ 0 نظر / 7 بازدید