روزهای خاص

سللللللللللللاممممممممم

منننننننن خیییییییییلییییییی توایییییییییین روزهااااااااااخوشحالمممممممممم!

(ستادشادسازی ایام خاص!)

ازشوخی که بگذریم این اعیادوایام خاص رابه همه دوستان وآشنایان وفامیل وهمکلاسی وهم وطنی وهم ..... والبته غیرهم.......تبریک می گم!

دیروزیک روزخاص بود.....

نمی تونم ونمی دونم چه جوری تعریفش کنم؟!

بگذریم.....

حالتون چه طوره؟شارژین؟

ولش کن ....بریم سرپست بعد....

/ 1 نظر / 8 بازدید