قطره ای ازدریا

"مراشبانه غسل بده وکفن کن وبه خاک بسپار.اجازه نده اشخاصی که حقم راغصب کردندوآزارم دادندبرمن نمازبخوانندیادرتشییع جنازه ام حاضرشوند."

روح پاک زهرا(س)به آسمان پروازکرد...

علی(ع)همراه بافرزندانش غرق درماتم واندوه شد به گونه ای که فرمود/ک"ای دخترپیغمبر!وجودتوتسلی بخش من بود.بعدازتوازکه تسلی جویم؟"

علی شبانه همسرش راغسل وکفن کردوقبل ازآنکه بندهای کفن راببنددصدازد:"ای حسن!ای حسین!ای زینب!وای کلثوم!بیاییدوبامادرتان خداحافظی کنید..."

کودکان به سرعت امدنوخودراروی بدن مادرانداختند.آنان باصدای آهسته گریه میکردندوکفن مادرشان رابااشک های خودمرطوب ساختند...

"آسایش جان.جلد٢"

/ 1 نظر / 8 بازدید