دستورالعمل های طلایی وجامع برای زندگی موفق1

ایاتابه حال چیزی دررابطه باحدیث عنوان بصری شنیده اید؟

این یک حدیث موثق ازامام صادق (ع)درباره مسائل اساسی زندگیست که باعمل به ان گام بلندی درجهت تعالی انسان دربهبوددنیاواخرت وی برداشته میشود.

این حدیث به نقل ازپیرمردی ٩۴ ساله به نام عنوان بصری است که پس سپری کردن سختی زیادبه خدمت امام ششم مشرف میشودوطی سوالاتی به این دستورالعملهای طلایی پی میبرد.

من ازوسط روایت که مربوط به راهکارهاست شروع میکنم تادرحدحوصله دوستان باشد.

عنوان بصری نقل میکندکه:

ازامام پرسیدم حقیقت عبودیت چیست؟فرمود:٣چیز:

١.عبد(بنده خدا)برای خودش درانچه خدابه وی سپرده ملکیتی نبیند چراکه بندگان ملکی ندارندوهمه اموال رامال خدامیبیندوهرجاخداامرنموده مصرف میکنند.

٢.بنده برای خودش تدبیرواندیشه ای ندارد.

٣.تمام اشتغال بنده درچیزیست که خدابه ان امریانهی فرموده.پس اگربنده برای خودش درچیزی که خدابه اوسپرده ملکیتی نبیند انفاق درانچه خدا بدان امرفرموده براواسان میشود.

وهرگاه بنده تدبیرخودرابه مدبرش واگذاردمصائب دنیا براوسهل میشود.

وزمانی که بنده به انچه خداامرونهی فرموده اشتغال ورزددیگربرای خودنمایی وفخرفروشی برمردم فراغتی پیدانمیکند.

چون خداوندبنده رابه این ٣خصلت گرامی داشت دنیاوابلیس ومردم درنظرش بی مقدارمیشودوبه خاطرزیاده طلبی وفخرفروشی به دنبال دنیا نمیرودوانچه نزدمردم ازعزت وبزرگیست طلب نمیکندوروزهای خودراتباه نمیکند.پس این اولین درجه تقواست.

خداوندتبارک وتعالی فرمود:ان سرای اخرت راتنهابرای کسانی قرارمیدهیم که اراده برتری جویی وفساددرزمین ندارندوعاقت نیک رای پرهیزگاران است(قصص٨٣)

بحارالانوار.جلد١ ص٢٢۴

/ 1 نظر / 8 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی ممنونم استفاده شد[گل] دل گفت مرا علم لدنی هوس است تعلیم بکن گرت به دین دسترس است گفتم که : الف ، گفت دگر ، گفتم هیچ در خانه اگر کس است یک حرف بس است