راهکارهای طلایی زندگی موفق3

ادامه حدیث عنوان بصری...

امام صادق (ع)فرمودند:اماان٣چیزی که درباره حلم(صبر)است:

١.چون کسی به توبگویداگریک کلمه بگویی١٠برابرمیشنوی.پس توبگو:اگر١٠کلمه هم بگویی یک کلمه هم نمی شنوی!

٢.اگرکسی تورادشنام دادبه اوبگو:اگردرگفته ات صادقی ازخدامی خواهم مرابیامرزدواگردرگفته ات دروغ گفته باشی ازخدامی خواهم تورابیامرزد.

٣.اگرکسی توراتهدیدبه چیزناخوشایندی کندتواورابه نصیحت ومراعات حالش بشارت بده!

اماان ٣چیزی که درباره دانش است:

١.انچه نمیدانی ازعلما بپرس.بپرهیزازاینکه سوالت موجب اذیت شودویابرای امتحان باشد!

٢.براساس خودرایی عملی راانجام مده.ودرتمام کارهایی که زمینه احتیاط وجودداردمسیراحتیاط رارهامکن!

٣.ازفتوادادن بپرهیزهمانطورکه ازشیردرنده می گریزی وگردن خودراپلی برای عبورمردم قرارمده!

 

امیدکه بااستعانت ازخدای متعال همگی این دستورالعمل هاراسرلوحه زندگی موفق خویش قراردهیم!لبخند

بحارالانوار.جلد١.ص٢٢۴

/ 1 نظر / 5 بازدید