بازآمدبوی ماه مدرسه...

شروع سال تحصیلی جدیدرابه همه اهالی علم ودانش تبریک می گم.

تشویق

امیدوارم سالی پرباروکاربردی داشته باشید...

وهمگی قدمی رابه حکومت وجنبش علمی ومعنوی صاحب الزمان (عج)نزدیکترشویم!

قلب

موفق وپیروزوعالم وعامل باشید!بغلچشمک

/ 0 نظر / 6 بازدید