# امام_زمان_(ع)

مستندظهور.مستندی که بارهاتوسط آمریکافیلترشد!The Arrivals

امروزروزجمعه است... جمعه برای ماشیعیان دارای مفهومی خاص است.جمعه روزعیدمامسلمانان روزاجتماع وگردهمایی درنمازمقتدرانه جمعه وازهمه مهمتربنابرروایات موثق ماروزظهوریگانه منجی بشریت آقاحجت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید